Self-Portrait

Tokyo: Hysteric Glamour, 1991.
Condition: Nr Fine. V lightly handled
softcover
First Edition

Oversized publication. Early venture into publishing for the excellent Japanese publisher, Nobuhiko Kitamura, chief designer for the Japanese fashion brand, Hysteric Glamour. Item #3068

Price: $325.00


Self-Portrait. Osamu Wataya Nobuhiko Kitamura, Kimie Hata, Kaho Kanzo, Maya Kobayashi, Hiroshi Sunto, Hiroshi Narita, Kiyoshi Tatsukawa, Yuichi Inoue, Toshiro Kawase, Yasuo Matsumoto, Ueda, Shoji, Taishi Hirokawa, Tadayuki Naito, Sawako Goda, Mikio Matsuo, Ikko Narahara, Eiichi Kashimura, Hiroshi Yoda.